Styring og struktur

 

  • Styrearbeid
  • Virksomhetsstyring
  • Produktkalkyler
  • Produksjon
  • Sourcing

Som bedrift må en forholde seg til raske endringer, og håndtering av utviklingen krever styring og kontroll. God virksomhetsstyring omfatter å fastsette mål og resultatkrav, planlegge hvordan en skal nå målene, løpende statusrapportering og situasjonsanalyser samt utforming og iverksettelse av korrigerende tiltak. Dette omfatter både styring, ledelse og kontroll for planlegging, gjennomføring og oppfølging.

Vi har tro på enkle styringsmodeller basert på tydelige retningsvalg, omforente verdier og klare mål. Med dette som grunnlag trenger man ikke så avanserte styringsmodeller eller lange lister med KPI’er.

Våre rådgivere har lang erfaring fra styrearbeid og virksomhetsstyring. Vi hjelper eiere med å finne en god og balansert styresammensetning og bidrar med rekruttering av styremedlemmer. Videre leverer vi styreevaluering prosesser for å utvikle styret og ledergrupper som team (se også under Organisasjon og ledelse).

I visse sammenhenger kan rådgivningsrollen framstå som utilstrekkelig i prosesser som krever sterk gjennomføringskraft. I slike situasjoner kan MRB ta på seg linjeoppgaver i form av management for hire for en kortere periode innen topp/linjeledelse eller nærmere definert prosjektledelse.