Bidrar til å få på plass ny egenkapital

Vi i MRB registrerer en økende etterspørsel etter egenkapital i små og mellomstore bedrifter. Gjennom vårt arbeid vil vi i år tilføre 40 -50 millioner kroner i frisk egenkapital til bedrifter med slike behov. Vi ser at disse bedriftene kommer ut av prosessen med styrket soliditet og fornyet evne til å gjennomføre vekstfremmende tiltak. MRB styrker tjenestetilbudet vårt på dette området ytterligere.

Behovet for frisk egenkapital viser seg ofte i forbindelse med generasjonsskifte, behov for både vekstkapital og nye medeiere, og ved restrukturering.

Små og mellomstore bedrifter faller mellom to stoler når det kommer til vanlige kilder til egenkapital. De minste bedriftene, med behov for kapital mellom 1-2 millioner kroner, kan finne såkornkapital gjennom ulike støtteordninger. Og bedrifter med behov for 12-15 millioner eller mer er attraktive for risikokapital (også kalt venturekapital). De små og mellomstore bedriftene er mindre attraktive som investeringsobjekter fordi muligheten til å komme seg ut med relativt god avkastning (exit-muligheter) er små og kostnadene per investert krone er høyere enn i større prosjekter.  Disse bedriftene er ofte også lite synlige for det organiserte investormarkedet.

Tilførsel av ny egenkapital kan skje på flere måter. Man kan gjennomføre:

·         Ren emisjon, der nye aksjonærer skyter inn frisk egenkapital, samtidig som eksisterende eiere blir med videre.

·         Nedsalg av aksjer, kombinert med emisjon (gjøres ofte for at eksisterende eiere skal kunne realisere deler av sine verdier og samtidig bli med videre som minoritetseier)

·         Salg av aksjer til nye investorer, som deretter gjennomfører nødvendig kapitaltilførsel

 

Emisjonsprosessen

Selve emisjonen skjer i fem ulike faser

·         Fase 1: avklaring av kapitalbehov, framtidige andeler (eiersits) og planlegging av prosess

·         Fase 2: gjennomføring av komprimert strategiprosess for å synliggjøre vekst- og utviklingspotensial

·         Fase 3: utarbeidelse av investorpresentasjon inkl. langtidsbudsjetter, verdivurdering, framtidig eierpolicy mm.

·         Fase 4: Identifisering av ønsket investorprofil

·         Fase 5: Innsalg, forhandlinger og gjennomføring av transaksjon

 Alt dette bistår MRB sine kunder med.

 

Den viktigste målgruppen for dette tjenesteområdet er de av våre kunder som er kommet i en fase der det er behov for eller ønske om ny egenkapital og nye ressurser og eierkompetanse. Vi tar da ofte den koordinerende rollen i prosessen, men samarbeider gjerne med komplementære kompetansemiljø, bl.a. innenfor transaksjonsgjennomføring.

MRB har opparbeidet et nettverk av regionale investorer som gjerne investerer direkte i lokale bedrifter – ikke via investeringsfond. Vi tar da på oss å koble bedriftene med relevante investorer. På denne måten bidrar vi til å synliggjøre gode prosjekter overfor investorer med preferanser for regionale vekstcase. Dersom prosjektet primært omfatter kjøp eller salg av bedrifter, vil vi samarbeide med Bedriftsmegling Vest AS i Berge, som vi er medier i. De har spesialisert seg på denne typen kapitalformidling. 

Vitamininnsprøytning

Vi har fulgt et stort antall bedrifter gjennom slike utviklingsprosesser. Emisjonene får frem nye, aktive eiere som tilfører ny kompetanse og energi. Vi opplever også at styrearbeidet blir profesjonalisert og at bedriftenes omdømme kommer styrket ut mot kunder, leverandører, arbeidsmarkedet og bank/ finans. En av de siste vekstprosessene vi bidrar i, er møbelselskapet LK Hjelles (Egen sak).


Partner i MRB, Bjørn Gjerde har vært del av LK Hjelles vekstprosess.

Partner i MRB, Bjørn Gjerde har vært del av LK Hjelles vekstprosess.