Flåtefornyelse som strategisk grep

Kystrederiene (KR) har tatt initiativ til et utviklingsprosjekt som skal bidra til en forsert og lønnsom flåtefornyelse for sine medlemmer. Kystrederiene samarbeider med MRB  for å støtte medlemmene gjennom prosjektene.

Enkelte sektorer i nærskipsfarten har skip med en gjennomsnittsalder på 27 år.  Prosjekt Flåtefornyelse har som målsetting over en 3 års periode å bidra til: Realisering av 30 nye fartøy blant KR sine medlemmer, ombygging av 10 fartøy til miljøvennlig drift, samt kondemnering av 20 fartøy. Bakgrunnen for prosjektet er den nye skips-finansieringsordningen som nylig ble vedtatt i Stortinget, som gir norske rederier mulighet for å utnytte Eksportkreditt og GIEK som viktig del av totalfinansieringen av nybygg/ombygginger.

Kartlegger behov
Vi er i gang med første fase av prosjektet, der vi kartlegger behovet for båtfornyelser og ser hva vi kan gjøre for å senke terskelen for å fornye. Kartleggingen gjøres blant både Kystrederienes og alliansepartneren Sjømatbedriftenes medlemmer.
- Vi har så langt avholdt kartleggingsmøter i Tromsø, Bergen og Trondheim, forteller daglig leder og partner i MRB, Bjørn Gjerde.
- Rederiene viser stor interesse for prosjektet, forteller han.
- Dette har helt klart noe for seg, og synliggjør et akkumulert behov for fornyelse.

Finner barrièrer og utfordrer dem
Kystrederiene har valgt å engasjere MRB i dette arbeidet. Dette ut fra godt samarbeid i tidligere utviklingsprosjekter og MRBs sterke posisjon i maritim næring. Det kan allerede se ut som at mange av medlemsbedriftene har behov for nyinvesteringer, men at en del opplever at låne- og tilskuddsordninger har begrensninger som gjør en full-finansiering av nye investeringer svært krevende. I prosjektet arbeides det nå aktivt for å synliggjøre disse barrièrene overfor politiske miljøer og virkemiddelapparat med sikte på å forsøke å få justert og forbedret regelverk og søknadsprosesser.

- Vi trenger å forankre dette tankegodset politisk, kommenterer leder i Kystrederiene, Tor Arne Borge.
- Vi vil derfor jobbe for å få til god dialog med det offentlige, slik at de som utvikler virkemiddelapparatet kan bidra til å forenkle søknadsbehandlingen med One Stop Shopping som målsetning.

Revitaliserer kystflåten
Resultatene av dette prosjektet kan virkelig revitalisere nærskipsfarten, mener Bjørn Gjerde.
- Men å fornye flåten er smart ikke bare i et kortsiktig og rent økonomisk perspektiv, hevder han.
- FNs bærekraftsmål blir etter hvert en rettesnor for maritim næring sine langsiktige mål. Å selv ta initiativ til tiltak som støtter opp under disse, FØR de eventuelt ender opp med å bli faktiske internasjonale pålegg, er et godt og viktig strategisk grep, påpeker han.

Hjelper medlemsbedriftene med prosessen
I prosjektets første fase gjøres altså kartleggingen. I tillegg er det nå under utarbeidelse en «bistands-pakke» som det enkelte rederi kan benytte seg av. Denne vil blant annet inneholde søknadsmaler, finansieringsplaner, lønnsomhets-analyser, kravspek for nytt fartøy, samt oversikt over aktuelle byggeverft og skipskonsultentmiljø.

I fase 2 – hovedprosjektet – vil hvert enkelt rederi jobbe frem egne investeringsprosjekter, og fatte beslutning om bygging eller ombygging til mer miljøvennlig og lønnsom teknologi. Her kan de benytte seg av «bistands-pakken» utarbeidet, og også trekke veksler på MRB i investerings- og finansierings-fasen.

Prosjekt Flåtefornyelse vil gi viktige bidrag for våre medlemmer i form av:

  • Etterlengtet drahjelp til full-finansiering av nybygg og ombygginger

  • Forenklet søknadsprosess gjennom bruk av «bistandspakke» og eventuell rådgivning

  • Effektiv utnyttelse av tilskuddsordninger

  • Mulighet for samarbeid mellom rederier mht. innkjøp, verfts-forhandlinger o.l.

  • Sterkere strategisk posisjonering i markedet

  • Omdømmegevinst

Kystrederiene er landets ledende arbeidsgiver- og interesseorganisasjon innen shortsea-shipping og aqua-shipping.