På racerbanen kan ikke flere enn en person ha hånden på rattet

Toppfoto: HodagMedia / Shutterstock.com

Klar rollefordeling mellom eiere, styre og ledelsen

Mange bedrifter i vår region har en eller flere personer som både er eiere og styremedlemmer i tillegg til at de i det daglige er involvert i ledelsen av selskapet. I en slik situasjon kan rollefordeling og grensesnitt bli uklart, og samspillet kan bli utfordrende.

Skjermbilde 2017-06-13 kl. 10.30.02.png

 

Noen eiere fyller på med eksterne styremedlemmer i tillegg til seg selv, men ønsker fortsatt å ha hånden på rattet. Ideelt sett skal det være en klar rolledeling mellom disse tre gruppene, og en god analogi for å beskrive de ulike rollene kan vi hente fra racerbanen.

Skjermbilde 2017-06-15 kl. 15.37.14.png

Eierne stiller med kapital som er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig ressurs for å drive en virksomhet. Med mindre spesiell kompetanse tilsier det, skal de sitte på tribunen. Som gode supportere og interessenter skal de ønske og forvente resultat, og legge klare føringer for hvilke mål de ønsker styret skal sikte mot. Slike mål kan eksempelvis være knyttet til selskapets vekst og forventning om utbytte innenfor en gitt tidshorisont.

Skjermbilde 2017-06-15 kl. 15.37.20.png

Styret har det overordnede ansvaret for virksomheten og er de som i racerbane-analogien bemanner depotet. Styret er støtteapparatet som har oversikt over virksomheten, sørger for at nødvendig material er tilgjengelig, og som støtter med kompetanse og rådgivning ved behov.

Dette skjer selvfølgelig gjennom de formelle styremøtene, men det bør være en løpende dialog mellom styreleder og ledelsen for å sikre at eventuelle behov for korreksjon avdekkes. Dette kan skje ved at ledelsen ber om støtte, eller at styret på eget initiativ tar opp forhold som de opplever bør vurderes og/eller korrigeres.

Ledelsen ved daglig leder sitter i førersetet og har ansvar for den daglige driften. Ledelsen skal ha hånden på rattet, være den utførende og ansvarlige i løpet og må ha handlefrihet til å kunne foreta vurderinger og ta beslutninger. Det sier seg selv at det er vanskelig og direkte uforsvarlig at flere enn en person har hånden på rattet. Da blir det fort vingling, maktkamp og mangel på fokus. I beste fall senkes farten og retningen blir uklar – i verste fall ender det med full krasj.

Når det er sagt må ledelsen være lydhør for eventuelle signaler om å komme innom styret, eller depotet, dersom styret vurderer at det er behov for det. Et godt og smidig samarbeid mellom styret og ledelsen er en forutsetning for optimal prestasjon i det daglige.

Vi opplever mye uklarhet og frustrasjon knyttet til disse grensesnittene. For mange bedrifter er første steg å rydde i disse rollene for å legge et godt grunnlag for å oppnå ønsket vekst og utvikling.

Bente Storhaug Dahl.jpeg

Bente Storhaug Dahl

Assosiert partner MRB

Bente Storhaug Dahl er assosiert partner i MRB. Hun har en bred erfaringsbakgrunn som spenner fra toppledelse, til ledelse av fagfunksjoner innen salg, industriell servicevirksomhet, økonomi og personal.