Forretningsmodellen på ein serviett

Bedrifter som har jobba sammen med MRB i strategiprosessar, kjenner gjerne igjen “servietten”.

Servietten er det vi kaller denne ein-side strategioversikten, der vi kort og greit tar fram alle sentrale element i selskapet sin strategi og forretningsmodell.

Vi ser i dag at konkurranse, nye måtar å organisere seg på og ny teknologi gjer at det dukkar opp nye forretningsmodellar. For den som greier å skape ein ny eller revidert forretningsmodell, er det mulig å skape seg langvarige konkurransefordelar. Tradisjonelt tenker vi gjerne at innovasjon er å skape noe heilt nytt. Vi, og mange andre, brukar uttrykket kombinnovere. Ofte kan du innovere mykje ved å sette sammen ting du allerede har på en ny måte. Her ser vi kort på aktuelle dimensjonar å kombinnovere i.

Servietten: MRB sin ein-side strategioversikt, med sentrale element i ein strategi og forretningsmodell.

Servietten: MRB sin ein-side strategioversikt, med sentrale element i ein strategi og forretningsmodell.

Forretningsmodellen

Du er vant til å henvende deg til eksisterande kundar og brukarar av dine produkt eller tenester. Ei åpenbar mulighet når du skal utvikle din forretningsmodell, er å vurdere heilt nye kunde- eller brukargrupper, gjerne noen som du eller konkurrentar ikkje har tenkt på før.

I nye forretningsmodellar ligg det ofte samarbeid i heilt nye nettverk, eller allianse med heilt ny partner. Dette kan gi tilgang til nye kundegrupper, gi ditt tilbod ein annen profil og så vidare.

Eit grep som kan brukast med hell i nye forretningsmodellar, er å endre inntektsmodellen. Vi er oftast vant til å selge eit produkt eller ei teneste og ta direkte betalt for dette. Ei typisk endring i inntektsmodellen, kan vere å gå frå at kunden skal kjøpe og eige produktet, til at kunden leiger produktet. Kunden får ein lav inngangskostnad til produktet, og du får ein vedvarande inntektsstrøm. Vi ser også andre endringar i inntektsmodellar. Du huskar kanskje Televerket sine tellarskritt i gamle dagar. No er telefonabonnementa prisa på ein heilt annen måte.

Markedstilbudet

I ein ny forretningsmodell bør ein alltid vurdere å lage nye produkt, produktvariantar, funksjonar eller spesifikasjonar.

Ein kan også vurdere å etablere nye strategiske plattformer der eksisterande produkt vert sett saman på nye måtar. Eit mykje brukt eksempel på dette er Nespresso der Nestlé gikk frå å selje kaffi gjennom dagligvarebutikk til å tilby eit heil økosystem av kaffeleveranse. Det handlar om å tenke ut av boksen, vere modig, tålmodig og tørre å velge ei anna løysing.

Ein kan også vurdere å sette saman egne produkt og tenester med andre sine produkt eller tenester slik at det skaper ei heilt ny løysing for brukaren. Reisebyrå på internett gjer mykje av dette for kunden.

Verdioppfattelsen

Ved å endre salgskanal, kan kunden få ein ny opplevelse av den verdien produktet tilfører. Utvikling av merkevaren eller designen på produktet kan også bidra til at kunden får ein ny oppfattelse av produktet sin verdi. Kunden sin opplevelse av det du leverer kan endrast vesentlig ved å utvikle det som blir presentert for kunden.

Ved å arbeide seg trinnvis gjennom det verdiforslaget du presenterer for kunden, kan det komme fleire kombinnovasjonar som skiller deg frå konkurrentane. Kunden skal oppfatte at det du presenterer har ein litt høgare verdi for kunden enn det konkurrenten din tilbyr.

Prosessar og strukturar

I ein innovasjonsprosess, kan det komme forslag til endring i kjerneprosessar, eller faktisk også til omdefinering av kva som er kjerneprosessar. Prosessen kan også konkludere med at delar skal out-sourcast, eller in-sourcast. Kanskje vil det komme forslag om å utvikle måten distribusjonen skjer på, eller måten selskapet er organisert. Prosessar og strukturar har ein tendens til å sette seg, gjerne bli sementerte, over tid. Ein systematisk gjennomgang kan medføre gode forslag til måtar å drive betre på.

Mange element

I ein revidert forretningsmodell er det mange element som kan vurderast. I MRB er vi opptatt av at nye forretningsmodellar og innovasjon ikkje alltid handlar om å finne opp heilt nye ting. Oftast handlar det om å ta i bruk verdifulle element ein allereie har og kombinere disse på ein ny måte. I tillegg kan ein gjere nokre djerve val, gjerne saman med ein partner, og møte kunden på ein heilt ny måte.

Innovasjon i forretningsmodell skjer best ved strukturert arbeid, og det kan gi uttelling på område du ikkje hadde venta.

Sindre Rotevatn

Partner MRB

Sindre Rotevatn er partner i MRB. Han er utdannet siviløkonom og har bred erfaring fra bank/finans, industri og rådgivning.