REALIZING GROWTH

Kjennetegn ved bedrifter med langvarig vekstkraft

MRB har over mange år bistått bedrifter med å realisere sitt eget vekstpotensial. Som ledd i dette samarbeider vi med det svenske utviklingsselskapet Ahrens Rapid Growth, og legger samtidig til grunn forskningsbaserte studier fra hurtigvoksende bedrifter i Norden. Dette kombinerer vi med en fortløpende erfaringsoppdatering fra prosesser hos våre kunder.

Bjørn Gjerde, partner og daglig leder i MRB.

Bjørn Gjerde, partner og daglig leder i MRB.

Retning og fart

I sin enkleste form kan vekstkraften i en bedrift defineres som evnen til å sette både retning og fart. Til retningsaspektet hører aktivt eierskap med eiere som ønsker vekst, og som kan bidra til å sikre nødvendig vekstfinansiering.

Tenke smalt og stort

Videre, og ikke mindre viktig – er evnen til å fokusere og tenke smalt, og samtidig ha mot til å tenke stort og innrette forretningsmodellen for dette. Som regel kombineres dette med målrettet satsing mot utvalgte kunder eller idealkunder – og en utstrakt kjennskap til deres underliggende behov, og utvikling av støtteprodukter som bidrar til å innfri disse. Dette kan være døråpnende produkter som prøveleveranser, finansieringsmodeller som gir tilgang til nye kunder, eller lojalitetsskapende og totalkundeskapende aktiviteter som sikrer gjenkjøp.

Internasjonal posisjon

Et annet sentralt element som er avgjørende for langsiktig vekst er evnen til å posisjonere seg i internasjonale markeder. Uten slik internasjonal markedsadgang vil veksten før eller senere stoppe opp.

Mening og påfyll

Fartsøkningen handler først og fremst om de myke verdiene i en bedrift, kjennetegnet av godt vekstlederskap og en ledestjerne – en klar visjon eller uttrykt mål – som gir mening og påfyll for den enkelte kollega i hverdagen.

Tempo, tro og utviklingsmål

Videre har vekstbedrifter som oftest en bedriftskultur preget av tempo, tro på egne ferdigheter og utviklingsmål mer enn økonomiske mål. Dette bringer bedriften opp på et nytt og forhåpentligvis permanent høyere nivå. Som en konsekvens av dette vektlegges personlige egenskaper som det klart viktigste ved nyansettelser da disse har avgjørende innflytelse på den framtidige vekstkulturen.

Takle omstillingsbehov

I praksis vil veksttakten hos de fleste bedrifter svinge noe, men erfaringsmessig ser vi at bedrifter med det rette «vekstgenet» evner å vokse betydelig over tid, og også takle omstillingsbehov raskere og bedre enn mer konsoliderte virksomheter.

Kombinere drift med utvikling

Fra MRB sitt ståsted ser vi at dette ofte henger sammen med bedrifters evne til å kombinere effektiv drift med nødvendig utviklingsfokus. Da tenker vi ikke først og fremst på produktutvikling, men like mye den generelle bedriftsutviklingen på områder som strategi, marked, salg, ledelse, vekstfinansiering og organisasjonsutvikling. Her har både bedriftens styre og ledergruppe en viktig oppgave som dessverre ofte blir nedprioritert på bekostning av driftsrelaterte utfordringer.

Bjørn Gjerde, MR