Et tilbakeblikk på 2017

Julebanner-MRB.jpg

2017 er snart historie, og vi oppsummerer med dette hvordan vi har opplevd utviklingen i det regionale næringslivet i året som har gått.

Først og fremst har den maritime klyngen vært gjennom store omstillingsprosesser. Disse har gitt positive effekter i form av flere restruktureringer med nye eierskap og mer robuste forretningsmodeller, men har også ført til en negativ sysselsettingseffekt og at enkelte administrasjons- og beslutningsprosesser har blitt flyttet ut av regionen. Uavhengig av dette opplever vi en sterk evne til omstilling, og vi har sett stadig flere bedrifter som har klart å posisjonere seg i nye maritime, marine og landbaserte markedssegmenter. Selv om vi nå tror bunnen for omstillingsprosessene er nådd vil nok etterdønningene av disse kunne fortsette inn i 2018.

For fiskeri- og havbruksnæringen ser 2017 ut til å bli et rekordår. Her har det vært høy verdiskaping hjulpet av gode priser, økende fokus på utnyttelse av restråstoff, og ikke minst en styrket kontroll på lakselus. Næringen har også blitt mer attraktiv i både kunde- og arbeidsmarkedet som følge av nye utviklingskonsesjoner innen havbruk, investeringer i nye og teknologidrevne fiskefartøy, og et styrket omdømme.

Store deler av øvrig industri er også i ferd med å legge bak seg et tilfredsstillende år, som har vært godt hjulpet av lav kronekurs og tilhørende eksportvekst, god kostnadskontroll og god tilgang på kompetent arbeidskraft. Det samme gjelder typiske teknologi- og kompetansedrevne bransjer, som i høst også fikk ÅKP Blue Innovation Arena som en ny og viktig møteplass for innovasjon og samhandling.

Sett under ett har utviklingen i vårt regionale næringsliv gått bedre enn mange hadde forventet, og fundamentet for ny vekst er sterkere nå enn ved årets begynnelse. Det er likevel et tankekors at det regionale eierskapet i stadig flere av regionens lokomotivbedrifter har blitt sterkt svekket, med de konsekvenser dette kan få for framtidig klyngeutvikling og innovasjonskraft. 

I 2017 har MRB assistert nærmere 100 bedrifter i viktige utviklingsprosesser, som til sammen har representert et godt tverrsnitt av SMB-strukturen i vår region. En stor del av bedriftene har vært i vekstprosesser der nye forretningsmodeller, internasjonal satsing, effektiv volumhåndtering og intern oppbygging av vekstkraft har vært sentrale fokusområder, mens andre har vært i sterke omstillingsprosesser hvor restrukturering, endring av eierstruktur og refinansiering av virksomhet har vært sentrale aspekter.

Fellesnevneren hos de fleste har likevel vært sterke framtidsambisjoner, nisjefokus, gode lederteam, aktivt eierskap og sterk gjennomføringsevne. Vi takker dere alle for et godt samarbeid, og vi ser frem til nye og spennende utfordringer i tiden som kommer.

Vi ønsker alle våre kunder og forretningsforbindelser en god og fredelig jul og et fremgangsrikt 2018.

Med hilsen

Bjørn Gjerde,

MRB

Bjorn_MRB.jpg

Bjørn Gjerde

Partner & Daglig leder

Bjørn er utdannet siviløkonom med strategi og finans som spesialisering, og har mange års erfaring med bedriftsrådgivning og utvikling av virksomheter.