Er forutsetningene for vekst tilstede,
eller må de skapes?

Kjennetegn på virksomheter som lykkes

Svært forenklet kan en si at vekst handler om å sette retning og fart. Mange bedrifter har vekstpotensial, men få klarer å opprettholde tilstrekkelig fokus på retning og fart over tid. Målrettet kompetanseheving, mobilisering og strategisk satsning hjelper bedriften til å bygge et solid fundament for videre utvikling og bærekraftig vekst -
år etter år.

Det finnes tolv dimensjoner hvor vekstbedrifter skiller seg fra «vanlige» bedrifter. Dette handler om både harde og myke faktorer. Verdens beste og mest intelligente strategi kommer til kort hvis ikke lederskapet evner å gjennomføre den. Tilsvarende vil ikke gode ledere kunne levere dersom strategien ikke er treffsikker i forhold til bedriftens reelle utfordringer. De virksomhetene som lykkes er de som har den beste kombinasjonen av både harde og myke faktorer. Disse mestrer å sette retning og fart samtidig, og de opprettholder fremgang over tid - også i nedgangstider.

Et solid grunnlag for videre prioriteringer og veivalg

MRB Vekstanalyse er et verktøy som synliggjør vekstmuligheter og identifiserer hindringer som kan bremse vekst i din bedrift basert på de tolv dimensjonene. Hensikten er å måle vekstkraften i egen bedrift, og gi et solid grunnlag for videre prioriteringer og veivalg.

Det teoretiske fundamentet for konseptet er analyse av 160 bedrifter som har hatt 25 % årlig organisk vekst gjennom 10 år. Alle bedriftene hadde til felles at de scoret høyt på de nevnte dimensjonene. Fokus på disse har vist seg å være et sterkt og treffsikkert instrument for å hjelpe bedrifter til å ta ut sitt vekstpotensial.

Selve vekstanalysen kan betraktes som en «temperaturmåler» der vi gjennom en komprimert kartlegging får frem dagens situasjon. Dette gir ledelsen og eiere økt innsikt i egen bedrift, samtidig som analysen synliggjør hvilke områder det er viktig å gjøre tiltak på for å realisere vekstpotensialet. Analysen vil derfor være et kraftfullt fundament for en påfølgende målrettet strategi– og vekstprosess.